Наш приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни. Повече информация може да намерите в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на уеб сайта www.careerpower.bg

Използвайки уеб сайта www.careerpower.bg, Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте запознати с правата си по ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година - GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу. 

Регистрирайки се и попълвайки профила си, Вие декларирате следното:

1. Давам съгласието си личните ми данни да бъдат използвани
във връзка с регистрацията на уеб сайта www.careerpower.bg, собственост на „Интеримидж” ЕООД (наричано по-долу за краткост „Интеримидж”) и на основание и по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година - GDPR), декларирам съгласието си Интеримидж да обработва личните ми данни, предоставени при попълване на  формата за регистрирането ми като потребител на уеб сайта www.careerpower.bg

2. С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че предоставям личните си данни доброволно, същите са пълни и верни, както и че съм запознат/а с правата си по ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година - GDPR и давам изрично и безусловно съгласие предоставените от мен лични данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за следните цели:
a. За целите на регистрацията ми в уеб сайта www.careerpower.bg
b. За целите на ползване на услугите, предоставяни чрез  уеб сайта www.careerpower.bg;
c. За целите на изпращане до мен(в качеството ми на регистриран ученик или студент) на подходящи предложения за стажове, събития, обучения и/или друг вид инициативи с цел кариерно развитие;
d. За целите на изпращане до мен (в качеството ми на представител на регистриран университет или компания) на подходящи кандидати за стажове, събития обучения и/или друг вид инициативи;
e. За целите на обработване, използване, включително предоставяне на компетентни органи на личните ми данни, в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на Интеримидж, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията по договор.
f. За целите на планиране, отчетност и статистика.

3. С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че Интеримидж има право да предоставя личните ми данни на трети лица:
a. Университети, компании и други организации, при които ученици и студенти могат да стажуват с оглед тяхното академично и професионално развитие. 
b. Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения да публикува реклами и популяризира чрез други подходящи способи техни продукти и услуги;
c. Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения за извършване на Измервания, За подбор, доставка и измерване на сервиране на съдържание или реклами, включително сървъри за доставка на рекламно съдържани, борси за търгуване на инвентар (Ad Exchanges) издателски инструменти (SSP), рекламодателски инструменти (DSP);
d. Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения за ползване на колокационни услуги, необходими за непрекъснатото и безпроблемно функциониране на сървърите на сайта; 
e. Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения за ползване на Виртуални сървъри (VPS);
f. Трети лица, предоставящи услуги за подобряване на рекламното таргетиране на продуктите и услугите на Администратора и/или Партньорите на Администратора;
g. Трети лица, предоставящи услуги във връзка със създаване на деперсонализирани потребителски сегменти, според потребителското поведение;
h. Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;
i. Трети лица, предоставящи услуги на Администратора като Счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни.

4. С настоящото декларирам, че съм запознат/а и се съгласявам, че имам право:
a. Във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ви данни;
b. Да поискам коригиране или допълване на данните ми при констатирана неточност чрез писмено заявление;
c. На достъп до личните ми данни; 
d. На ограничаване обработването на личните ми данни;
e. На възражение срещу обработването на личните ми данни;
f. На преносимост на данните;
g. Да поискам изтриване на личните ми данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
h. Да поискам от Администратора на личните ми данни да уведоми третите лица, на които Администраторът е предоставил личните данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.
i. На жалба до Комисия за защита на личните данни в предвидените от закона случаи.

5. С настоящото декларирам изрично, че съм запознат/а, че Интеримидж използва на своя сайт www.careerpower.bg бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за  предоставяне на посочените в сайта услуги. Уведомен съм, че някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайта www.careerpower.bg. Повече информация може да намерите в Политика за бисквитки на уеб сайта www.careerpower.bg. 

6. Уведомен/а съм, че Интеримидж има право да обработва и съхранява личните ми данни, дори при оттеглено от мен съгласие, на основание:
a. Чл. 6, ал. 1, буква „б” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година - GDPR - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
b. Чл. 6, ал. 1, буква „в” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година - GDPR - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.
a. Чл. 6, ал. 1, буква „е” от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година - GDPR - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Интеримидж.